Câu hỏi lý thuyết 1 trang 39 SGK Sinh học 9
Bài 1, 2, trang 41, SGK Sinh học lớp 9
Bài 3, 4 trang 41, SGK Sinh học lớp 9
Bài 5, trang 41, SGK Sinh học lớp 9