Bài 2 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 3 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 4 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 8 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 9 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 11 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao