Xã hội thời Trần có những tầng lớp nào ?
Tình hình xã hội sau chiến tranh chống quân xâm lược Mông - Nguyên