Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 57 SGK Sinh học 9
Câu hỏi lý thuyết 3 trang 58 SGK Sinh học 9
Bài 1,2,trang 59, SGK Sinh học lớp 9