Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học 9
Bài 1,2 trang 10, Sinh 9
Bài 3,4, trang 10 SGK Sinh 9
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 11 SGK Sinh học 9
Câu hỏi lý thuyết 2,3 trang 12 SGK Sinh học 9
Bài 1,2 trang 13 SGK sinh 9