Câu hỏi lý thuyết 1 trang 62 SGK Sinh học 9
Bài 1, 2, trang 64, SGK Sinh học lớp 9