Câu hỏi lý thuyết 1 trang 65 SGK Sinh học 9
Bài 1, 2, trang 66, SGK Sinh học lớp 9