Câu hỏi lý thuyết 1 trang 67 SGK Sinh học 9
Bài 1,2, trang 68, SGK Sinh học lớp 9