Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 79 SGK Sinh học 9
Bài 1, 2, trang 81, SGK Sinh học lớp 9