Câu hỏi lý thuyết 1 trang 82 SGK Sinh học 9
Bài 1,2, trang 85, SGK Sinh học lớp 9