Câu hỏi lý thuyết 2 trang 97 SGK Sinh học 9
Bài 1,2, trang 98, SGK Sinh học lớp 9