Bài 2 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 3 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 4 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 9 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 10 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao