Bài 6 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 7 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 8 trang 187 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 10 trang 187 SGK Hóa học 10 Nâng cao