Bài 3 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 4 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 5 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 8 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 10 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao