Câu hỏi lý thuyết 2 trang 144 SGK Sinh học 9
Bài 1,2,trang 145,SGK Sinh học lớp 9