Câu hỏi lý thuyết 1 trang 159  SGK Sinh học 9
Bài 1,2,trang 160, SGK Sinh học lớp 9