Bài 3 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 4 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 5 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 2 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 3 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 4 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao