Bài 7 trang 203 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 2 trang 212 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 4 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao