Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 24 SGK Snh học 9
Câu hỏi 1 trang 30 SGK Sinh học 9
Câu hỏi 5 trang 30 SGK Sinh học 9
Bài 1, 2 trang 33, SGK Sinh học lớp 9
Bài 3, 4 trang 33, SGK Sinh học lớp 9
Bài 1, 2 trang 36, SGK Sinh học lớp 9
Bài 3, 4, trang 36, SGK Sinh học lớp 9
Bài 5, trang 36, SGK, Sinh học lớp 9
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 39 SGK Sinh học 9
Bài 1, 2, trang 41, SGK Sinh học lớp 9
Bài 3, 4 trang 41, SGK Sinh học lớp 9
Bài 5, trang 41, SGK Sinh học lớp 9
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 42 SGK Sinh học 9