Câu hỏi lý thuyết 2 trang 46 SGK Sinh học 9
Bài 3, 4, trang 47, SGK Sinh học lớp 9
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 48 SGK Sinh học 9
Bài 1, 2 ,trang 53, SGK Sinh học lớp 9
Bài 5, trang 53, SGK Sinh học lớp 9
Câu hỏi 3 trang 56 SGK Sinh học 9
Câu hỏi 4 trang 56 SGK Sinh học 9
Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 57 SGK Sinh học 9
Câu hỏi lý thuyết 3 trang 58 SGK Sinh học 9
Bài 1,2,trang 59, SGK Sinh học lớp 9