Câu hỏi lý thuyết 1 trang 62 SGK Sinh học 9
Bài 1, 2, trang 64, SGK Sinh học lớp 9
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 65 SGK Sinh học 9
Bài 1, 2, trang 66, SGK Sinh học lớp 9
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 67 SGK Sinh học 9
Bài 1,2, trang 68, SGK Sinh học lớp 9
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 69 SGK Sinh học 9
Câu hỏi lý thuyết 2 trang 70 SGK Sinh học 9
Bài 1, 2, trang 71, SGK Sinh học lớp 9
Bài 3, trang 71, SGK Sinh học lớp 9
Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 72 SGK Sinh học 9
Bài 3, trang 73, SGK Sinh học lớp 9