Công nghệ

Thực hành: Tranzito trang 33 SGK Công nghệ 12
Câu 1 trang 45 SGK Công nghệ 12
Câu 2 trang 45 SGK Công nghệ 12
Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12
Câu 2 trang 64 SGK Công nghệ 12
Câu 3 trang 64 SGK Công nghệ 12