Câu 5 trang 17 SGK Công nghệ 10
Câu 3 trang 24 SGK Công nghệ 10