Câu 2 trang 13 SGK Công nghệ 11
Bài tập 1 trang 31 SGK Công nghệ 11
Bài tập 2 trang 31 SGK Công nghệ 11
Câu 3 trang 31 SGK Công nghệ 11