Bài 1, 2, 3 trang 27 SGK Địa lý 6
Câu hỏi trang 28, 29 SGK Địa lý 6