Bài 2 trang 6 sgk địa lí 7
Bài 3 trang 6 sgk địa lí 7
Bài 2 trang 9 sgk địa lí 7
Bài 3 trang 9 sgk địa lí 7
Bài 2 trang 12 sgk địa lí 7
Bài 2 trang 13 sgk địa lí 7
Bài 3 trang 14 sgk địa lí 7
Bài 1 trang 18 sgk địa lí 7
Bài 4 trang 19 sgk địa lí 7