Câu 1 - Trang 6 - SGK Địa lí 8
Câu 3 - Trang 6 - SGK Địa lí 8
Câu 2 -Trang 9 - SGK Địa lí 8
Câu 1 – Trang 13 – SGK Địa lí 8
Câu 2 – Trang 13 – SGK Địa lí 8
Câu 1 – Trang 16 – SGK Địa lí 8
Bài 1 trang 19 SGK Địa lí 8
Câu 2 – Trang 24 – SGK Địa lí 8
Câu 3 – Trang 24 – SGK Địa lí 8
Câu 3 – Trang 28 – SGK Địa lí 8