Bài 1 trang 6 sgk địa lí 9
Bài 3 trang 6 sgk địa lí 9
Bài 2 trang 10 sgk địa lí 9
Bài 2 trang 27 sgk địa lí 9
Bài 2 trang 33 sgk địa lí 9
Bài 3 trang 14 sgk địa lí 9
Bài 2 trang 17 sgk địa lí 9