Giải bài tập Bài 4 trang 12 SGK GDCD lớp 8
Giải bài tập Bài 5 trang 15 SGK GDCD lớp 8
Giải bài tập Bài 7 trang 19 SGK GDCD lớp 8
Trả lời gợi ý Bài 8 trang 21 SGK GDCD lớp 8