Bảy đại học đắt nhất nước Mỹ năm 2018

Các trường đều có học phí từ 50.000 đến 60.000 USD, trong đó Đại học Columbia đắt nhất.

Bảy đại học đắt nhất nước Mỹ năm 2018

1. Đại học Columbia

Học phí hàng năm: 57.208 đôla
Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 5
Ảnh: Higher Education Today
Danh sách này do Credit sắp xếp dựa trên số liệu của The Chronicle of Higher Education and U.S. News.

Bảy đại học đắt nhất nước Mỹ năm 2018

2. Đại học Vassar

Học phí hàng năm: 55.210 đôla
Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 12 (đồng hạng với Đại học Harvey Mudd).
Ảnh: PWRB

Bảy đại học đắt nhất nước Mỹ năm 2018

3. Đại học Harvey Mudd

Học phí hàng năm: 54.886 đôla
Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 12
Ảnh: Business Insider

Bảy đại học đắt nhất nước Mỹ năm 2018

4. Đại học Chicago

Học phí hàng năm: 54.825 đôla
Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 3
Ảnh: The University of Chicago

Bảy đại học đắt nhất nước Mỹ năm 2018

5. Đại học Trinity

Học phí hàng năm: 54.770 đôla
Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 44
Ảnh: Trinity College

Bảy đại học đắt nhất nước Mỹ năm 2018

6. Đại học Franklin and Marshall

Học phí hàng năm: 54.380 đôla
Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 39
Ảnh: Niche

Bảy đại học đắt nhất nước Mỹ năm 2018

7. Đại học Tufts

Học phí hàng năm: 54.318 đôla
Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 29
Ảnh: Tufts University