Câu 1 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Câu 1 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Câu 2 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao