Bài 2 trang 13 sgk hoá học 10
Bài 4 trang 14 sgk hoá học 10
Bài 1 trang 18 sgk hoá học 10
Bài 2 trang 18 sgk hoá học 10
Bài 4 trang 18 sgk hoá 10
Bài 3 trang 22 sgk hoá học 10
Bài 4 trang 22 sgk hoá học 10