Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 12
Bài 2 - Trang 18 - SGK Hóa học 12
Bài 6 - Trang 18 - SGK Hóa học 12