So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

1. So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

Trả lời.

Chất béo:,Este; giống nhau

Thành phần nguyên tố

 -Chứa C, H, O

Đặc điểm cấu tạo phân tử:

- Là hợp chất este

Tính chất hóa học:

-Phản ứng thủy phân trong môi trường axit

-Phản ứng xà phòng hóa

Chất béo:,Este; khác nhau:ở đặc điểm cấu tạo nguyên tử

Chất béo-Trieste của glixerol với axit béo

Este- Là este của ancol và axit