Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được một glixerol ...

3. Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được một glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOh) theo tỉ lệ 2 : 1.

Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

Bài 3 - Trang 18 - SGK Hóa học 12 - Bài 4. Luyện tập este và chất béo - hình số 1      Bài 3 - Trang 18 - SGK Hóa học 12 - CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT - hình số 2

Hướng dẫn. 

Đáp án B.