Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí ...

6. Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (dktc) và 5,4g nước.

a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2g ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

Hướng dẫn giải.

a) Gọi công thức phân tử của este X là CxHyOz.

          \(C_{x}H_{y}O_{z}+(x+\frac{y}{4}+\frac{z}{2})O_{2}\rightarrow xCO_{2} +\frac{y}{2}H_{2}O\).

                a                                                          ax             a.\(\frac{y}{2}\) (mol)

Ta có : \(n_{CO_{2}}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\) (mol) ;        \(n_{H_{2}O}=\frac{5,4}{18}=0,3\) (mol)

=> mO = 7,4 – 0,3.12 -0,3.2 = 3,2g   ; nO = 0,2 (mol)

=> x : y : z = 3 : 6 : 2

Vì X là este đơn chức nên công thức phân tử của X là C3H6O2

b) 

nX = 0,1 mol, nY  = 0,1 mol.

MY = 32g/mol => CTPT của Y : CH3OH

CTPT của X : CH3COOCH3.

CH3COOCH3 + NaOH  -> CH3COONa + CH3OH.

MZ = 0,1.82 = 8,2g