Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được...

7. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là :

A. C2H4O2                                          B. C3H6O2.

C. C4H8O2.                                         D. C5H8O2.

Hướng dẫn.

Đáp án B.