10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với...

8. 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch Natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng.

A. 22%                                       B. 42,3%

C. 57,7%                                    D. 88%.

Hướng dẫn giải.

Gọi số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5 là x, y

                          CH3COOH + NaOH -> CH3COONa

                          CH3COOC2H5  + NaOH -> CH3COONa + C2H5OH.

NNaOH = \(\frac{150.4}{100.40}=0,15\) (mol).

Ta có hệ phương trình : \(\left\{\begin{matrix} x+y=0,15 & \\ 60x+88y=10,4& \end{matrix}\right.\)

=> x = 0,1 ; y = 0,05.

%metyl axetat = \(\frac{0,05.88}{10,4}100=42,3\)%.

Vậy chọn đáp án B.