Bài 2 trang 14 SGK Lịch sử 4
Bài 3 trang 18 SGK Lịch sử 4
Bài 1 trang 21 SGK Lịch sử 4
Bài 2 trang 21 Lịch sử 4
Bài 1 trang 24 SGK Lịch sử 4