Lớp 10

Bài 2 trang 13 sgk đại số 10
Bài 3 trang 15 sgk đại số 10
Bài 1 trang 23 sgk đại số 10
Câu 2 trang 24 SGK Đại số 10