A/an và One
Mạo từ xác định "the"
Cách dùng A/an
Việc bỏ "the"
Việc bỏ A/ an
Số nhiều (plurals)
Gender-giống
Các loại tính từ
Các cấu trúc so sánh
So sánh (comperison)
The + tính từ với nghĩa số nhiều
Các tính từ + nguyên mẫu