Qua văn bản Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà, em hãy viết đoạn văn cho biết tại sao Hồ Chí Minh có được một vốn văn hoá nhân loại sâu rộng và phong phú?
Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh
Cảm nghĩ sau khi đọc bài: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình.
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em bài 1