Câu 1,2,3 trang 25 SGK Sinh học 10
Bài 1,2, trang 56, SGK Sinh học lớp 9
Bài 3, 4, trang 56, SGK Sinh học lớp 9
Mục tiêu
Thí nghiệm về enzim catalaza