Discuss the following questions. (Làm việc với một bạn cùng học. Thảo luận những câu hỏi sau.)

LISTENING

❖ Before You Listen(Trước khi nghe)

Work with a partner. Discuss the following questions.

(Làm việc với một bạn cùng học. Thảo luận những câu hỏi sau.)

1.    Have you ever attended a wedding ceremony?

 

2.     What do the bride and the groom usually do at the wedding ceremony?

Tạm dịch:

1. Bạn có bao giờ tham dự một buổi lễ cưới không?
2. Cô dâu và chú rể thường làm gì trong buổi lễ cưới?

Hướng dẫn giải:

1. Yes. I often have.
2. The bride and Ihe groom usually stand in front of their ancestors’ altar praying and asking them to bless their love and they wear rings and other jewelry to each other. Afterwards, the bride’s and the groom’s parents and relatives give them presents or jewels. Then the bride and the groom come over to present themselves to their grandparents, families’members and relatives. At the end, they have a party either at home or at a restaurant.
Tạm dịch:

1. Có. Tôi thường có.

2. Cô dâu và chú rể Ihe thường đứng trước bàn thờ tổ tiên của họ cầu nguyện và yêu cầu họ chúc lành cho tình
yêu của họ và họ đeo nhẫn và đồ trang sức khác với nhau. Sau đó, bố mẹ cô dâu và chú rể và người thân tặng
quà cho họ hoặc đồ trang sức. Sau đó, cô dâu và chú rể đi đến để giới thiệu mình với ông bà, các thành viên gia
đình và họ hàng. Cuối cùng, họ có một bữa tiệc ở nhà hoặc ở nhà hàng.

• Listen and repeat.( Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 

altar                                      groom                  tray

Master of Ceremony               bride                    schedule 

banquet                               ancestor                blessing

Tạm dịch:

Bàn thờ                                 chú rể                  khay

Dẫn chương trình                     cô dâu                lịch trình 

Bữa tiệc                                 tổ tiên                   ban phước          

❖  While You Listen( Trong khi nghe)

Listening - Unit 2 trang 24 Tiếng Anh 12 - Tiếng Anh lớp 12 - hình số 1

 

Task 1: Listen to the passage and fill in the missing information.

(Nghe đoạn văn và điền những thông tin thiếu.)

Click tại đây để nghe:

❖  Tapescript

WEDDING in VIET NAM

   Tourist : T                             Tourist Guide: TG

T: Can you tell me something about the wedding ceremony in Vietnam?

T.G: Well, wedding is very important to the Vietnamese, not only to the couple involved but also for both families. The wedding day is usually chosen by the groom's parents.

T: What does the groom’s family do on the wedding day?

T.G: On the wedding day, the groom's family and relatives go to the bride’s house bringing gifts wrapped in red papers. Those who hold the trays of gifts are also carefully chosen.

T: Do you have the Master of Ceremonies? And what does he do during ihe wedding ceremony?

T.G: The Master of Ceremonies introduces thc groom, the bride, the parents, the relatives and guests of the two families. The wedding ceremony starts in front of the altar. The bride and the groom would pray, asking their ancestors' permission to be married. The Master of Ceremonies would give the wedding couple advice on starting a new family. The groom and the bride then exchange their wedding rings.

T: Where is the wedding banquet held?

T.G: Well, it depends. Often the wedding banquet is scheduled at the groom or bride’s home or at a restaurant and all close relatives, friends and neighbours are invited.

T: What kind of food and drinks are served? Traditional food and beer or wine are. During the reception, the groom and bride and their parents stop by each table to thank their guests. The guests, in return, will give envelopes containing wedding cards and money gifts to the newly wedded couples alone with their blessings.

T: Oh. That’s very interesting. Thank you.

T.G: You're welcome.

Tạm dịch:

Khách du lịch: T Hướng dẫn viên: TG

T: Bạn có thể cho tôi biết về lễ cưới ở Việt Nam?

T.G: Vâng, đám cưới là điều rất quan trọng đối với người Việt Nam, không chỉ đối với đôi vợ chồng mà cả gia đình.
Ngày cưới thường do bố mẹ chú rể chọn.

T: gia đình chú rể làm gì vào ngày cưới?

T.G: Vào ngày cưới, gia đình chú rể và người thân đến nhà cô dâu mang quà bọc trong giấy đỏ. Những người cầm
các khay quà cũng được lựa chọn cẩn thận.

T: Bạn có Master of Ceremonies không? Và anh ấy làm gì trong buổi lễ cưới?

T.G: Bậc Thầy của lễ nghi giới thiệu chú rể, cô dâu, cha mẹ, người thân và khách của hai gia đình. Lễ cưới bắt đầu
trước bàn thờ. Cô dâu và chú rể sẽ cầu nguyện, yêu cầu tổ tiên của họ cho phép kết hôn. Bậc Thầy của Các buổi
Lễ sẽ đưa ra lời khuyên của đôi vợ chồng về việc bắt đầu một gia đình mới. Chú rể và cô dâu sau đó trao đổi chiếc
nhẫn cưới của họ.

T: bữa tiệc cưới ở đâu?

T.G: Vâng, nó phụ thuộc. Thường thì tiệc cưới được tổ chức tại nhà chú rể hoặc nhà của cô dâu hoặc tại nhà hàng
và mời tất cả người thân, bạn bè và hàng xóm của bạn tham dự.

T: Loại thức ăn và đồ uống nào được phục vụ? Đồ ăn truyền thống và bia hoặc rượu vang. Trong lễ tân, chú rể và
cô dâu cùng cha mẹ dừng lại ở mỗi bàn để cảm ơn khách của họ. Các khách hàng, trong bù lại, sẽ cung cấp cho
phong bì chứa thiệp cưới và quà tặng tiền cho các cặp vợ chồng mới cưới một mình với phước lành của họ.

T: Oh. Thật là thú vị. Cảm ơn bạn.

T.G: Bạn được chào đón.

Hướng dẫn giải:

1. the groom's parents.            2. red paper       

3. family or ancestors’ altar      4. at the wedding banquet.

5. money gifts

Tạm dịch:

1. cha mẹ chú rể.           2. giấy đỏ

3. bàn thờ gia đình hoặc tổ tiên 4. tại tiệc cưới.

5. quà tặng tiền

Task 2: Listen again and answer the questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

 

   Hướng dẫn giải:

1. The most important thing the groom's family has to do on the wedding day is to go the bride’s house bringing gifts wrapped in red paper.

2. They would pray and ask their ancestors to bless their love in from of the family's altar.

3. After they pray to their ancestors .

4. The wedding banquet is usually held either at the groom's and bride’s home or at a restaurant.

5. They come up to each table to thank their guests.

Tạm dịch:

1. Điều quan trọng nhất mà gia đình chú rể phải làm trong ngày cưới là đến nhà của cô dâu mang quà bọc trong giấy đỏ.

2. Họ sẽ cầu nguyện và xin tổ tiên của họ ban phước cho tình yêu của họ từ bàn thờ của gia đình.

3. Sau khi họ cầu nguyện tổ tiên của họ.

4. Tiệc cưới thường được tổ chức tại nhà chú rể và nhà cô dâu hoặc tại nhà hàng.

5. Họ đến từng bàn để cảm ơn khách của họ.

   ❖ After You Listen (Sau khi nghe)

Work in groups. Discuss the questions, "What do families often do to prepare for a wedding ceremony?"

(Làm việc từng nhóm. Thảo luận câu hỏi. "Các gia đình thường làm gì để chuẩn bị lễ cưới'')

Hướng dẫn giải:

A: The wedding ceremony is a very important occasion to every Vietnamese family."

B: Sure it is. It's one of the most important of the Vietnamese traditional ceremonies. Therefore it must he well prepared.

C: There’s no doubt about it. Then, what do related families do for it?

D: I think the ceremony must he prepared tor weeks before the scheduled day.

A: What should they do?

B: Well. As I know, both families must decorate their houses, especially the family altars. All things must be clean or new, and gorgeous!

C: Next they send letters of invitation to relatives, friends and neighbours, usually ten days before. To the people who live nearby, they must come to invite them in person.

A: Simultaneously, they have to make a reservation at a restaurant for the wedding reception, or do all things necessary for it.

C:And the most important thing the groom’s parents must do is they must prepare all things, for example jewels, money, presents, for the wedding day.

D: Besides, the groom’s parents should choose the people who will accompany the groom - bringing the trays of gifts - to go to the bride's house.

Tạm dịch:

A: Lễ cưới là một dịp rất quan trọng đối với mọi gia đình Việt Nam. "

B: Chắc chắn rồi. Đây là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất của Việt Nam. Vì vậy nó phải được
chuẩn bị tốt.

C: Không nghi ngờ gì về điều đó. Sau đó, những gia đình có liên quan làm gì cho nó? D: Tôi nghĩ buổi lễ phải chuẩn bị trước tuần lễ.

A: Họ nên làm gì?

B: Vâng. Như tôi biết, cả hai gia đình đều phải trang trí nhà cửa của họ, đặc biệt là bàn thờ gia đình. Tất cả mọi
thứ phải sạch sẽ hoặc mới, và tuyệt đẹp!

C: Tiếp theo họ gửi thư mời đến người thân, bạn bè và hàng xóm, thường là mười ngày trước. Đối với những
người sống gần đó, họ phải mời họ trực tiếp.

A: Đồng thời, họ phải đặt phòng tại nhà hàng để nhận tiệc cưới, hoặc làm tất cả những thứ cần thiết cho nó.

C: Và điều quan trọng nhất mà bố mẹ của chú rể phải làm là họ phải chuẩn bị mọi thứ, ví dụ như đồ trang sức,
tiền, quà cho ngày cưới.

D: Bên cạnh đó, bố mẹ chú rể nên chọn những người sẽ đi cùng chú rể - đưa các khay quà tặng - đến nhà cô dâu.


 Loigiaihay.com

1.                      Have you ever attended a wedding ceremony?

2.                      What do the bride and the groom usually do at the wedding ceremony?