In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47.

   WRITING

   In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47. You may follow the suggestions below.

(Trong 150 từ, viết một đoạn văn về hệ thống giáo dục chính quy ở Việt Nam, dùng thông tin ở Bài tập nói ở trang 47. Em có theo những lời đề nghị dưới đây.)

   - Levels of education: primary (5 years: start from the age of 6)

                                lower secondary (4 years)

                                upper secondary (3 years)

  - Compulsory- education: 9 years (primary & lower secondary)

  - The academic year: 35 weeks (9 months, from September to May)

  - School terms: 2 terms: term 1 (Sept - Dec.), term 2 (Jan. - May)

  - Time of the national examination for GCSE (early June)

Tạm dịch:

- Cấp trường học: tiểu học (5 năm: bắt đầu từ 6 tuổi)

                          trung học cơ sở (4 năm)

                          trung học phổ thông (3 năm)

  - Giáo dục bắt buộc: 9 năm (tiểu học và trung học cơ sở)

  - Năm học: 35 tuần (9 tháng, từ tháng 9 đến tháng 5)

  - Các điều khoản của trường: 2 kỳ: kỳ 1 (Tháng 9 - Tháng 12), học kỳ 2 (Tháng 1 - Tháng 5)

  - Thời gian thi tuyển quốc gia cho GCSE (đầu tháng 6)

Hướng dẫn giải:

   The current formal school education in Vietnam consists of three levels : pre­school. primary and secondary educations. Now there are two school systems in pre­school and primary education in big cities : stale and private schools. In state schools, parents have to pay tuition fee. The academic year, from September to May, is divided into two semesters:, from four to live months each.

   Children usually start the pre-school at the age of 3, when they go to nurseries, but this stage is not compulsory. When children reach the age of 6, they must go to primary schools. The primary education last five years. When they complete their primary education, they can go to secondary schools, including Lower and Upper schools, from Grade 6 to 12. However, children must pass a recruitment exam at the end of Grade 9, the final year of Lower schools, to enter the upper secondary education. They will stay there until they complete Grade 12. Al the end of this stage, they must take the National Examination for GCSE, the requirement to go to university or college. This examination often takes place at the end of May or early June.

Tạm dịch:

Giáo dục phổ thông hiện nay ở Việt Nam bao gồm ba cấp: mầm non. giáo dục tiểu học và trung học. Hiện nay có hai hệ thống trường học trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học ở các thành phố lớn: các trường cũ và tư thục. Ở các trường học của tiểu bang, phụ huynh phải đóng học phí. Năm học, từ tháng 9 đến tháng 5, được chia thành hai học kỳ:, từ bốn đến tháng sống mỗi người.  

  Trẻ em thường bắt đầu đi học mẫu giáo ở tuổi lên 3, khi đi đến các vườn ươm, nhưng giai đoạn này không bắt buộc. Khi trẻ em ở độ tuổi 6, trẻ phải đi học tiểu học. Giáo dục tiểu học cuối năm năm. Khi học xong tiểu học, các em có thể vào các trường trung học cơ sở, kể cả các trường Tiểu Học và Hạ Học Môn, từ Lớp 6 đến Lớp 12. Tuy nhiên, trẻ phải vượt qua kỳ thi tuyển vào cuối năm lớp 9, năm cuối của các trường tiểu học, trung học phổ thông. Họ sẽ ở lại đó cho đến khi họ hoàn thành lớp 12. Khi kết thúc giai đoạn này, họ phải thi Quốc gia GCSE, yêu cầu phải vào đại học hoặc cao đẳng. Cuộc kiểm tra này thường diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.