Chính tả: Gió trang 16 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Soạn bài Mùa xuân đến trang 17 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Soạn bài Ông Mạnh thắng Thần Gió trang 13 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Soạn bài Chim sơn ca và bông cúc trắng trang 23 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc trang 27 SGK Tiếng Việt 2 tập 2