Soạn bài: Thư gửi các học sinh - trang 4,5 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Câu 1, 2, 3 trang 7 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Câu 1, 2, 3 trang 9 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Câu 3, 4 trang 11 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Câu 1, 2 trang 14 SGK Tiếng Việt 5 tập 1