Lý thuyết: Khai báo biến trang 22 SGK Tin học 11
Câu 3 trang 35 SGK Tin học 11
Câu 4 trang 35 SGK Tin học 11
Câu 5 trang 35 SGK Tin học 11
Câu 8 trang 36 SGK Tin học 11
Câu 9 trang 36 SGK Tin học 11
Câu 10 trang 36 SGK Tin học 11