Tô màu vào hình tam giác.

Tô màu vào hình tam giác.

a) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Luyện tập về hình tam giác - hình số 1           b) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Lớp 1 - hình số 2           c) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Toán lớp 1 - hình số 3            d) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Luyện tập về hình tam giác - hình số 4

d) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Lớp 1 - hình số 5            e) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Toán học - hình số 6         g) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Luyện tập về hình tam giác - hình số 7      h) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Toán học - hình số 8

Bài 2: Cho hình vuông và hai hình tam giác.

Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Lớp 1 - hình số 9

Hãy ghép lại thành các hình sau:

a) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Lớp 1 - hình số 10                b) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Luyện tập về hình tam giác - hình số 11

c) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Lớp 1 - hình số 12                  d) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 13

Hướng dẫn:

Bài 1: Tô màu vào hình a, hình d, hình e và hình h.

Bài 2:

a) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 14                       b) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Toán lớp 1 - hình số 15

c) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - Toán lớp 1 - hình số 16                         d) Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 17