Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 1 trang 13 sgk toán 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 1

Hình 1

Bài 1 trang 13 sgk toán 1 - Luyện tập về các số 1, 2, 3 - hình số 2

Hình 2

Bài 1 trang 13 sgk toán 1 - Lớp 1 - hình số 3

Hình 3

Bài 1 trang 13 sgk toán 1 - Toán học  - hình số 4

Hình 4

Bài 1 trang 13 sgk toán 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 5

Hình 5

Bài 1 trang 13 sgk toán 1 - Luyện tập về các số 1, 2, 3 - hình số 6

Hình 6

Hướng dẫn:

HÌnh 1 viết vào số 2

Hình 2 viết vào số 3

Hình 3 viết vào số 1

Hình 4 viết vào số 3

Hình 5 viết vào số 1
Hình 6 viết vào số 2.